Τμήμα Αρχαιοτήτων - Δημοκρατία της Κύπρου
CADiP
EnglishEnglish

Αρχαία Μνημεία

Αναζήτηση για:
Αριθμός Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Χρονολογία
Αποτελέσματα

Κινητές Αρχαιότητες

Αναζήτηση για:
Τοποθεσία
Χρονολογία
Αποτελέσματα

Ελεγχόμενες Περιοχές

Αναζήτηση για:
Αριθμός Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αποτελέσματα

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το «Cyprus Archaeological Digitization Programme» είναι πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Νορβηγικό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (www.eeagrants.org) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το πρόγραμμα προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα δεκαεννέα μηνών, από την ημερομηνία της έναρξης του στα μέσα Οκτωβρίου 2009 και ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2011. Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), το οποίο θα συνδέεται με μια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει περιγραφικές, τεχνικές και διοικητικές πληροφορίες που αφορούν κηρυγμένα Αρχαία Μνημείων και κινητά ευρήματα.

Το «Cyprus Archaeological Digitization Programme» έχει δύο κύριους στόχους:
• την ψηφιοποίηση του συνόλου των κηρυγμένων Αρχαίων Μνημείων Α΄ Πίνακα (Αρχαία Μνημεία που βρίσκονται σε κρατική γη) και Β΄ Πίνακα (Αρχαία Μνημεία που βρίσκονται σε ιδιωτική γη). Έχει γίνει πρόνοια για να περιληφθούν και οι περιοχές όπου έχουν διεξαχθεί Αρχαιολογικές Επισκοπήσεις, οι Ελεγχόμενες Περιοχές και τα τεμάχια που είναι υπό Επίταξη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αλλά αυτές δεν θα καταγραφούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος.
• ην εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος ψηφιοποίησης των κινητών ευρημάτων που έχουν βρεθεί στην Επαρχία Πάφου μέχρι το 1975 και βρίσκονται στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου.

Η εφαρμογή του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών θα στηρίξει τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά τη διαχείριση των Αρχαίων Μνημείων και η ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού συμβάλει στη διαφύλαξη και βιωσιμότητας του. Επιπλέον, θα έχει ως αποτέλεσμα την ενοποίηση των διαφόρων αρχείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων (το φωτογραφικό αρχείο, το αρχείο χαρτών και αποτυπώσεων, τα αρχεία ανασκαφών, το αρχείο των επιφανειακών ερευνών και διοικητικών φακέλων).

Η ιστοσελίδα αυτή επιτρέπει την πρόσβαση σε μια περιληπτική εκδοχή της βάσης δεομένων των Αρχαίων Μνημείων Α΄ Πίνακα και των δημοσιευμένων κινητών ευρημάτων. Για πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα "Για περισσότερες πληροφορίες".

Για περισσότερες πληροφορίες

Ολική πρόσβαση στην βάση δεδομένων του Τμήματος Αρχαιοτήτων μπορεί να επιτευχθεί μετά από γραπτή αίτηση στον Διευθυντή του Τμήματος, δηλώνωντας α) την ιδιότητά σας π.χ. φοιτητής, ερευνητής κ.λ.π β) τους λόγους για τους οποίους αιτείστε πρόσβαση στην βάση δεδομένων, για παραδειγμα, ο σκοπός της έρευνάς σας γ) την χρονική δειάρκεια για την οποία αιτείστε πρόσβαση.

Η αίτησή σας μπορεί να αποσταλεί παρακάτω:
• Τμήμα Αρχαιοτήτων,
Μουσείου 1, Τ.Θ: 22024, Λευκωσία 1516
ή με
• Email - antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
ή με
• Fax: 00357 - 22 303148

Η αίτησή σας θα ληφθεί υπόψην και με την αποδόχή της, θα σας σταλεί γραπτή έγκρισή.


Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από την H.S. Data Ltd και IMS FORTH.